Từ vựng tiếng Hàn văn phòng

 1. 인사하다: chào hỏi
 2. 명함을 주고받다: đưa và nhận danh thiếp
 3. 악수하다: bắt tay
 4. 자신을 소개하다: tự giới thiệu
 5. 사무실을 안내하다: hướng dẫn văn phòng
 6. 업무를 설명하다: giải thích công việc
 7. 회의하다: hội thảo
 8. 협상하다: đàm phán, thương lượng
 9. 접대하다: tiếp đãi, tiếp đón
 10. 계시판: bảng thông báo
 11. 전화 번후부: danh bạ điện thoại
 12. 팩시밀리,송수신기: máy Fax
 13. 복제,복사: bản FAX
 14. 복사기: máy photo
 15. 사진 복사: bản photo
 16. 보고서를 작성하다: viết báo cáo
 17. 결재를 올리다: kí tên vào tài liệu
 18. 도장을 찍다: đóng dấu
 19. 컴퓨터: máy tính để bàn
 20. 스크린: màn hình
 21. 인쇄기계: máy in
 22. 스캔너: máy quét hình
 23. 포켓 계산기: máy tính bỏ túi
 24. 달력: cuốn lịch
 25. 서진,문진: cái chặn giấy
 26. 종이 집개: cái kẹp giấy
 27. 종이 자르는 칼: dao dọc giấy
 28. 탁상(전기)스 탠드: đèn bàn
 29. 서랍: ngăn kéo bàn
 30. 약상자: tử đựng thức uống
 31. 통계 도표: biểu đồ thống kê
 32. 전보,전신: bức điện tín
 33. 휴지통: giỏ bỏ giấy loại
 34. 출근하다: đi làm
 35. 퇴근하다: tan ca
 36. 책상: bàn làm việc
 37. 회전의자: ghế xoay
 38. 전화기: điện thoại
Chia sẽ bài viết này