Từ vựng tiếng Hàn nông nghiệp nuôi trồng

 1. 농사일:  việc đồng áng
 2. 농약:  thuốc trừ sâu
 3. 농어민:  nông ngư dân
 4. 농업용수: nước dùng cho nông nghiệp
 5. 농원: nônng trường, trang trại
 6. 농작물: cây công nghiệp
 7. 농장:  nông trường
 8. 거름: phân bón
 9. 건어물:  cá khô
 10. 건조장:  sân phơi
 11. 경작지: đất canh tác
 12. 고기잡이: cái lưới, dụng cụ bắt cá
 13. 곡물: ngũ, cốc
 14. 공구: công cụ
 15. 난류:  dòng nước ấm
 16. 낫:  cái liềm
 17. 누에치기: nuôi tằm
 18. 도살: giết mổ gia súc
 19. 도살장: lò mổ
 20. 모내기:  gieo mạ
 21. 목장:  trang trại nuôi
 22. 목초지: trang trại cỏ
 23. 목축업: nghề súc sản
 24. 물고기:  cá
 25. 근해어업: đánh bắt ven bờ
 26. 기르다:  nuôi
 27. 기름지다:  màu mỡ, phì nhiêu
 28. 낙농업:  ngành nuôi gia súc lấy sữa
 29. 낚시:  câu cá
 30. 낚시꾼: người đi câu
 31. 낚시질: câu cá
 32. 낚싯대: cần câu
 33. 낚싯밥: mồi câu
 34. 낚싯줄:  dây câu
 35. 미끼:  mồi, miếng mồi
 36. 민물낚시:  câu cá nước ngọt
 37. 바다낚시: câu cá biển
 38. 방아:  cái cối
 39. 벼농사:  trông lúa
 40. 볍씨:  hạt thóc
Chia sẽ bài viết này