Từ vựng tiếng Hàn nông nghiệp

 1. 삼모작: ba vụ trồng trong một năm
 2. 품년(풍작): năm được mùa
 3. 한류: dòng nước lạnh
 4. 해역: hải vực
 5. 해초: rong biển
 6. 허수아비: bù nhìn
 7. 호미: cái cuốc
 8. 흉년(흉작): năm mất mùa
 9. 알곡:  hạt ngũ cốc
 10. 양식업: nghề nuôi trồng
 11. 양식장: trại nuôi trồng
 12. 양식하다: nuôi trồng
 13. 양어장:  bãi nuôi cá
 14. 이모작:  hai vụ, hai mùa trong năm
 15. 종자:  hạt giống, nòi giống
 16. 채소: rau
 17. 비닐하우스: nhà ni lông
 18. 비료: phân bón
 19. 비옥하다: phì nhiêu
 20. 사료:  thức ăn gia súc
 21. 사육하다: nuôi lấy thịt
Mời bạn đánh giá
Chia sẽ bài viết này