Từ vựng tiếng hàn đường thủy

 1. 거룻배,짐배: xà lan
 2. 쌍동선: bè thuyền đôi
 3. 상선,상인: thuyền buôn
 4. 보트,요트: thuyền bè, ghe
 5. 모터보트: thuyền máy
 6. 통나무배: thuyền độc mộc
 7. 너벅선: thuyền thúng
 8. 어선: thuyền đánh cá
 9. 선박: thuyền, tàu thủy
 10. 카누: ca nô
 11. 거룻배,나룻배: đò
 12. 나루터,선착장: đò, phà
 13. 뗏목: bè
 14. 노: chèo
 15. 장대: sào
 16. 매점: sạp
 17. 앞돛대: mũi
 18. 보트의 앞노: lái
 19. 지붕널: mui ghe
 20. 바퀴: bánh lái
 21. 돛대,마스트: cột buồm
 22. 큰돛대: buồn chính
 23. 페넌트: lá cờ hiệu
 24. 굴똑: ống khói
 25. 마룻줄: kéo buồn
 26. 마퀴: bánh lái
 27. 선미축: trục chân vịt
 28. 추진기: chân vịt
 29. 선창,화물실: hầm tầu
 30. 승강구: cửa xuống hầm tầu
 31. 구조선: xuồng cứu hộ
 32. 구명 부륜: phao cứu hộ
 33. 선장: thuyền trưởng
 34. 선원: thủ đoàn
 35. 항행사: hoa tiêu
 36. 스튜어디스: chiêu đãi viên
 37. 배 안의 요리실: bếp ở dưới tầu
 38. 선내 조리실: bếp trên boong tàu
 39. 갑판실: phòng trên boong
 40. 인용 선실: cabin ngủ ( đôi)
Chia sẽ bài viết này