Tên tiếng Hàn đẹp và ý nghĩa của chúng

4374401

Phần 1

가든 : 가볍고 단출하다 의 뜻인 가든하다 에서 뿌리(어근)를 따온 이름.

가람 : 강 의 옛말로, 영원히 흘러가는 업적을 남기는 사람이 되라는 뜻으로 지은 이름.

가람슬기 : 강(가람: 옛말)처럼 푸르게, 그리고 슬기롭게.

가람휘 : 휘(곡식을 되는 그릇의 한 가지로 20말, 혹은 15말 들어가 있다)에 강(가람: 옛말)물을 가득 채울 수있을 만큼 큰 그릇이 되라고.

가림 : (좋은 것을) 가리다 의 이름씨꼴(명사형)을 따서 지은 이름.

Bản dịch tham khảo

Garden: Tên bắt nguồn từ gốc (gốc) của từ garden, có nghĩa là nhẹ nhàng và đơn giản.

Garam: Một từ cũ để chỉ dòng sông, cái tên có nghĩa là trở thành người để lại di sản tồn tại mãi mãi.

Garamseulgi: Trong xanh như một dòng sông (garam: một câu nói cổ), và khôn ngoan.

Garamhui: Làm một cái bát đủ lớn để đổ nước vào sông (garam: từ cũ) trong hui (một cái bát chứa 20 hoặc 15 hạt).

Garim: Được đặt tên theo âm tiết (danh từ) của (điều tốt) cần trang trải.

Chia sẽ bài viết này