Công việc mà người Hàn Quốc muốn trở thành nhất

cong-viec-han-quoc

1위, 공무원 : Hạng nhất là công chức

우리나라 사람들이 가장 되고 싶어하는 직업 1위는 공무원이다. 공무를 위해 다양한 직렬의 업무를 수행하는 직업이다. 오랜 기간 동안 지속되는 취업난으로 인해 안정적인 직업을 찾고자 하는 사람들이 늘고 있다.

때문에 정년 보장과 퇴직 후 연금 제도가 준비되어 있는 공무원이 되고자 하는 사람들도 늘고 있다. 최근 들어 매년 공무원 시험에 많은 사람들이 몰리고 있으며 그 인기는 날이 갈수록 점점 높아지고 있다.

Bản dịch tham khảo

Công việc số một mà người Hàn Quốc muốn trở thành công chức . Nó là một công việc thực hiện một loạt các nhiệm vụ khác nhau để phục vụ công ích . Ngày càng có nhiều người tìm kiếm một công việc ổn định do vấn đề thất nghiệp kéo dài . Vì lý do này, ngày càng nhiều người muốn trở thành công chức với tuổi nghỉ hưu được đảm bảo và hệ thống lương hưu sau khi nghỉ hưu . Trong những năm gần đây, hàng năm có rất nhiều người đổ xô đến với kỳ thi công chức và mức độ phổ biến của nó đang tăng lên từng ngày.


2위, 교사 : thứ 2, giáo viên

우리나라 사람들이 가장 되고 싶어하는 직업 2위는 교사이다. 학교에서 아이들의 교육을 책임지는 직업으로, 주로 중고등학생들이 선호도 1위로 꼽는 직업이다.

교육대학이나 사범대를 진학하여 교원 자격증을 취득해야 하며, 주로 임용고시를 통해 학교로 배정된다. 그러나 최근에는 국내 출산율이 줄고 있어 이에 따라 경쟁률이 점점 치열해지는 직종이다.

Bài dịch tham khảo

Công việc thứ hai mà hầu hết mọi người muốn trở thành ở Hàn Quốc là giáo viên . Là một nghề có trách nhiệm giáo dục trẻ em trong nhà trường , phần lớn học sinh Xếp loại 1 là nghề cắm bản . Trường Cao đẳng Sư phạm và Giáo viên phải có chứng chỉ , chủ yếu giao cho nhà trường thông qua thông báo tuyển dụng . Tuy nhiên, những năm gần đây, mức sinh trong nước ngày càng giảm, cạnh tranh ngày càng gay gắt .


3위, 의사 : thứ 3, bác sỹ

우리나라 사람들이 가장 되고 싶어하는 직업 3위는 의사이다. 우리나라에서 의사가 되려면 의대 진학은 필수이다. 때문에 의대 합격을 위한 많은 공부량이 요구될 수밖에 없다.

그러나 의사는 우리나라 직업 중 고소득 직업군으로 잘 알려져 있다. 또한 사람들의 건강과 직결되는 직업군에 속하기 때문에 그에 대한 자부심을 가질 수 있는 직업이다.

Bài dịch tham khảo

Công việc thứ 3 mà người Hàn Quốc muốn trở thành bác sĩ . Để trở thành bác sĩ ở Hàn Quốc, đi học trường y là điều bắt buộc . Vì vậy, một số lượng lớn học tập là tất yếu phải có để vượt qua trường y khoa . Tuy nhiên, bác sĩ được biết đến nhiều trong số những nghề có thu nhập cao ở Hàn Quốc . Ngoài ra, nó là một nghề mà người ta có thể tự hào vì nó thuộc nhóm những nghề liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người.

Chia sẽ bài viết này