Những hành động không được làm ở Hàn Quốc

Ly do thang may chung cu khong co tang 13

​1. “숫자 4는 불길하다” : Số 4 là điềm gở

우리나라를 비롯해 한자의 영향을 받은 동양권 국가에선 숫자 4를 불길하게 여기는 경향이 있다. ‘죽을 사(死)’자를 연상시키기기 때문이다. 때문에 한국의 많은 엘리베이터에서 4층을 F로 표기하거나 아예 4층이 생략된 경우를 심심찮게 볼 수 있다.

Bài dịch tham khảo: xu hướng coi số 4 là điềm gở ở Hàn Quốc và các nước châu Á khác chịu ảnh hưởng của các ký tự Trung Quốc. Bởi vì nó làm tôi nhớ đến ‘đã chết’. Vì lý do này, trong nhiều thang máy ở Hàn Quốc, không hiếm trường hợp tầng 4 được đánh dấu F hoặc tầng 4 bị bỏ qua hoàn toàn.

khong viet muc do len ten

2. 붉은색으로 여름을 쓰지 않아요: Không viết tên mực màu đỏ

죽은 사람의 이름을 붉은색으로 쓰는 경우가 많기 때문이에요. 사람이 죽으면 관 뚜껑도 붉은색 천으로 덮어요.

Bởi vì người ta thường viết tên người chết bằng mực đó. Nếu người đã chết thì cũng dùng vài đó che lên nắp quan tài

kieng ki dung dua 1

3. 숟가락을 밥 위에 꽂지 않아요: không cắm đũa lên bát cơm

죽은 사람의 제사를 지낼 때 밥 위에 숟가락을 꽂기 때문이에요

Vi khi tiến hành cúng cơm cho người chết, người ta sẽ cắm đũa trên bát cơm.

Chia sẽ bài viết này