Từ vựng tiếng Hàn xuất nhập khẩu

tu-vung-tieng-han-xuat-nhap-khau

Từ vựng tiếng Hàn xuất nhập khẩu:

 1. 수출입: xuất nhập khẩu
 2. 허가서: giấy phép
 3. 품묵 리스트: mức thuế ưu đãi đặc biệt
 4. 특별우대세율: mức thuế ưu đãi đặc biệt
 5. 품목: loại hàng hoá
 6. 탈세: trốn thuế
 7. 층정품: hàng biếu , hàng tặng
 8. 최혜국: nước tối huệ quốc
 9. 최혜국협정을 맺다: ký hiệp định tối huệ quốc
 10. 체남세금금액: số tiền thuế chưa nộp
 11. 징수세: thuế trưng thu
 12. 임시적 수출 재수입: tạm xuất tái nhập
 13. 제출 đệ trình: ( hồ sơ , giấy tờ )
 14. 임시적 수입 재수출: tạm nhập tái xuất
 15. 일반세율:mức thuế thông thường
 16. 원산지증서: giấy chứng nhận xuất xứ
 17. 원자재 재고량: lượng nguyên phụ liệu tồn kho
 18. 우대세율: mức thuế ưu đãi
 19. 신용기관: cơ quan tín dụng
 20. 수출입세 남세 기한: thời hạn nộp thuế xuất nhập
 21. 수출입 세법: luật thuế xuất nhập khẩu
 22. 수출입 신고서: tờ khai xuất nhập khẩu
 23. 수출입 허가: giấy phép xuất nhập khẩu
 24. 수입 세율: mức thuế nhập khẩu
 25. 수출국: nước xuất khẩu
 26. 수입 과세차별: khác biệt về đánh thuế nhập
 27. 수입 과세: thuế nhập khẩu
 28. 수입 신고 절차: thủ tục khai báo thuế
 29. 수입 절차: thủ tục nhập khẩu
 30. 수입 물량: lượng hàng hóa nhập khẩu
 31. 소비품: hàng tiêu dung
 32. 세를 산출하는 시점: thời điểm tính thuế
 33. 세율 표: bảng thuế , mức thuế
 34. 세금위반: vi phạm về tiền thuế
 35. 세금통보기간: thời gian thông báo nộp thuế
 36. 세금통보서: thông báo nộp thuế
 37. 부과된다: bị đánh thuế
 38. 보증세금: thuế bổ sung
 39. 무역관계: quan hệ thương mại
 40. 무역협정: hiệp định thương mại
 41. 등록 절차: thủ tục đăng ký
 42. 대매출: bán hàng giảm giá
 43. 납세 의무자: người có nghia vụ nộp thuế
 44. 납세하다: nộp thuế
 45. 납세 기간 연장: kéo dài thời gian nộp thuế
 46. 공식적으로 통보: thông báo chính thức
 47. 남세 일자: ngày nộp thuế
 48. 금융기관: cơ quan tín dụng
 49. 국내 투자 장려법: luật khuyến khích đầu tư trong
 50. 과문: cửa khẩu
 51. 관세 륵혀 협정: hiệp định ưu đãi về thuế
 52. 관세 장벽: bức tường thuế quan
 53. 과세 대상 품목: danh mục hành hóa đánh thuế
 54. 관세: hải quan

Tải file từ vựng tiếng Hàn xuất nhập khẩu (pdf):

Bài viết trên mình đã giúp bạn tổng hợp những từ vựng tiếng Hàn xuất nhập khẩu để trao dồi thêm kiến thức, hy vọng bài viết mang đến nhiều hữu ích cho bạn.

👉 Từ vựng chuyên ngành theo chủ đề


Bài viết liên quan:

Theo dõi Fanpage để nhận chia sẽ bài mới nhất!
Nguồn từ vựng tiếng Hàn xuất nhập khẩu: https://blog.masterkorean.vn/tu-vung-tieng-han-linh-vuc-xuat-nhap-khau.html

Chia sẽ bài viết này