Từ vựng tiếng Hàn kế toán:

 1. 고정자산: Tài sản cố định
 2. 고정자산처분손실: Mất mát về bố trí tài sản cố định
 3. 대차대조표 감사: Kiểm tra bảng tổng kết tài sản
 4. 유동자산: Tài sản lưu động
 5. 재고자산: Tài sản tồn kho
 6. 비용동자산: Tài sản dài hạn
 7. 현금흐름표: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 8. 대여금: Tiền cho vay
 9. 미수금: Tiền chưa thu
 10. 미수수익: Tiền lãi chưa thu
 11. 선급금: Tiền trả trước
 12. 당좌 계절: Tài khoản vãng lai
 13. 자본 잉여금: Tiền vốn dư thừa
 14. 자본: Tiền vốn
 15. 잔여이익 : Lợi nhuận còn lại
 16. 외상매출금: Tiền nợ
 17. 외상매입금: Tiền mua chịu hàng
 18. 지급어음: Chi trả hối phiếu
 19. 현금: Tiền mặt
 20. 예금: Tiền gửi ngân hàng
 21. 베트남 돈 예금: Tiền VN
 22. 외환 예금: Ngoại tệ
 23. 외환: Ngoại tệ
 24. 기한예금: Tiền gửi có kỳ hạn
 25. 무향자산: TSCĐ vô hình (Tài sản cố định vô hình)
 26. 재무제표: Bản báo cáo tài chính
 27. 감각상각비: Khấu hao
 28. 잉여가치: Giá trị thặng dư
 29. 이익잉여금: Lợi nhuận thặng dư
 30. 원가계산: Tính nguyên giá
 31. 거래처 채권: Phải thu của khách hàng
 32. 내부채권: Phải thu nội bộ
 33. 기타 채권: Phải thu khác

Tải file từ vựng tiếng Hàn kế toán (pdf):

Bài viết trên mình đã giúp bạn tổng hợp những từ vựng tiếng Hàn kế toán để trao dồi thêm kiến thức, hy vọng bài viết mang đến nhiều hữu ích cho bạn.

👉 Từ vựng chuyên ngành theo chủ đề


Bài viết liên quan:

Theo dõi Fanpage để nhận chia sẽ bài mới nhất!
Nguồn từ vựng tiếng Hàn kế toán: Sưu tầm Internet

Chia sẽ bài viết này