Từ vựng tiếng Hàn bưu điện

 1. 우체국: bưu điện
 2. 소포: bưu phẩm
 3. 전보: điện báo
 4. 우표: tem
 5. 보내다: gửi
 6. 항공우편: thư hàng không
 7. 우편번호: mã số bưu điện
 8. 우체부: người đưa thư
 9. 우편: thư
 10. 우편 집배원: nhân viên đưa thư
 11. 우편가방: túi đựng thư
 12. 전보 치다: gửi điện báo
 13. 전화: điện thoại
 14. 수회자: người nhận
 15. 소인: dấu bưu điện
 16. 전화번호: số điện thoại
 17. 우편환: phiếu gửi tiền
 18. 끈: dây
 19. 라벨: nhãn mác
 20. 테이프: di băng
 21. 우편물 트럭: xe đưa thư
 22. 우체통: hòm thư
 23. 불펜: bút bi
 24. us 우체통: us hộp thư mỹ
 25. 배달하다: phân phát
 26. 지역 번호: mã vùng
 27. 봉투: phong bì
 28. 편지지: giấy viết thư
 29. 발송인 주소: địa chỉ người nhận
 30. 엽서: bưu thiếp
 31. 편지 쓰다: viết thư
Chia sẽ bài viết này