Chuseok

추석 은 가장 큰 보름달 이 떠오르는 음력 8 번째 달 의 15 번째 날로, 설날 과 함께 한 해 의 가장 중요한 명절 로 여겨. 추석 연휴 기간 은 휴일 이며, 가까운 친척 과 가족 들이 만나는 날 이기에 많은 상점 들이 운영 을 하지 않는 것으로 추석 이 이 에게 중요한 지 알 운영 운영 추석 이. 많은 사람들 이 이 며칠 간의 추석 연휴 를 그들의 고향 에서 보내려 는 것 또한 오랜 전통 중 하나 입니다. 이 기간 동안 한국 의 도로 는 «교통 카오스» 가 됩니다.

이 시기 한국 의 날씨 는 그림 처럼 완벽 합니다. 더위 는 이미 가라 앉았 지만 추위 는 아직 오지 않았 으며, 나뭇잎 은 밝은 색 으로 물들고 공기 는 맑고 신선 합니다.

Bài dịch tham khảo

Chuseok is the big moon round tăng âm lịch 8 -thứ của tháng, 15 -thứ ngày, năm mới với một phần của nó hầu hết quan trọng để lễ hội được xem. Chuseok ngày lễ là ngày lễ và, gần người thân và các thành viên gia đình để tôi xem vì rất nhiều cửa hàng hoạt động không tôi đã tìm thấy Chuseok là cách dành cho người Hàn Quốc quan trọng mà bạn không thể biết được. Rất nhiều người muốn để dành cho những ngày Chuseok kỳ nghỉ trong họ quê hương. Đó cũng là một đời truyền thống lâu đời của một. Các đoạn trong quá trình của Hàn Quốc con đường «thanh loạn thông báo sẽ là» tất cả.

Các tiết tại Hàn Quốc trong thời gian này là ảnh hoàn chỉnh. Hot hot was a lún, but the cold is also going to go, những chiếc lá tươi sáng trong muldeulgo không khí là rõ ràng là tươi.

Chia sẽ bài viết này