Tổng hợp danh sách trường đại học Hàn Quốc

Trường đại học
Khu vực
Liên hệ
Top

Đại học Gachon (tư thục)

Gyeonggi

031-750-5114

2

Đại học Catholic (tư thục)

Gyeonggi

+82 2 21 64 4114

2

Đại học Quốc gia Gangneung Wonju

Gangwon

033 642 7001

2

Đại học Quốc gia Kangwon

Gangwon

033-250-6114

2

Đại học Konyang (tư thục)

Daejeon và Nonsan

041-730-5114

2

Đại học Kyungnam (tư thục)

Gyeongsangnam

cập nhật

2

Đại học Quốc gia Gyeongsang (tư thục)

Daegu

055-772-0114

2

Đại học Kyungsung (tư thục)

Busan

617-82-00347

2

Đại học Kyungil (tư thục)

Gyeongsan

cập nhật

2

Đại học Kyung Hee (tư thục)

Seoul

+82-2-961-0114

2

Đại học Korea (Seoul) 

Seoul

+82.2.3290.2963

2

Đại học Korea (Sejong)

Sejong

cập nhật

2

Đại học Gwangju (tư thục)

Gwangju

062-670-2114

2

Đại học Kwangwoon (tư thục)

Seoul

02.940.5114

2

Đại học Kookmin (tự thục)

Seoul

02.910.4114

2

Đại học Gimcheon (tư thục)

Gimcheon

054-420-4000

2

Đại học Nazarene (tư thục)

Chungcheongnam

041-570-7700

2

Đại học Namseoul

Chungcheongnam

041-580-2000

2

Đại học Dankook (tư thục)

Gyeonggi

1899-3700

2

Đại học Công giáo Daegu

Daegu

053) 850-3114

2

Chia sẽ bài viết này