EPS-TOPIK 60 bài - Quyển 2

32

복날에는 삼계탕을 먹어요

Chúng tôi ăn món gà tần sâm vào ngày nóng nhất của mùa hè.